• عیاده دکتور شباهنک محمدی :
  • العنوان : ایران ، طهران ، شارع ولیعصر ، شارع توانیر ، بنایه أطباء توانیر ، رقم 30 ، وحده 17
  • الهاتف :00989128114533
  • عیاده دکتور صالح محبی:
  • العنوان : ایران ، طهران ، شارع سعادت أباد ، ساحه کاج ، بدایه شارع سرو الیمنی ، رقم 78 ، بنایه سعاده ، وحده 4
  • الهاتف :00989128114533
  • عیاده دکتور محمد محسنی:
  • العنوان : ایران ، طهران ، شارع شریعتی ، شارع قلهک ، مقابل مستشفی مهر ، زقاق مرشدی ، رقم 17 ، الطابق الثانی ، وحده 7
  • الهاتف :00909128114533